Hakkımızda

Politikamız

Evyapport olarak vizyonumuz; Doğu Marmara Bölgesi’nde pazar lideri bir liman işletmesi olmak. Bu vizyon çerçevesinde, sürekli iyileştirme anlayışı ile ulusal ve uluslararası standart ve mevzuata uygun, paydaşlarının beklentilerine duyarlı, hedef ve süreç bazlı yönetim anlayışı doğrultusunda sürdürülebilir liman hizmetleri sunuyoruz.

 • Yalın ve çevik organizasyon yapımızla ortak akıl yönetim prensibini benimsemek,
 • Etkin iletişim becerilerimizi kullanarak paydaşlarımız ile dürüst ve çözüm odaklı ilişkiler 
kurmak,
 • İnsan odaklı yönetim yaklaşımı ile tüm paydaşlarımızın mutlu olacağı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile kaynakları verimli kullanmak, çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, teknolojik yeniliklere ve gelişmelere uyum sağlamak,
 • Paydaşlarımızın geri bildirimlerine duyarlı davranarak sürekli gelişen ve geliştiren bir organizasyon olmak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak üzere etkin, güvenilir, ulaşılabilir ve yalın iletişim kanalları sağlamak,
 • Müşteri odaklı yaklaşımımız ile karşılıklı fayda esasına dayalı sürdürülebilir hizmetler sunmak,
 • Müşteri geri bildirimlerine zamanında ve müşteriye özel çözümler üreterek, müşterilerimizin hedeflediği deneyimi yaşatmak,
 • Hizmetlerimizin her aşamasında, etki alanımız dışında olsa dahi müşteri geri bildirimlerini gözeterek destekleyici çözümler üretmek,
 • Sağlıklı ve emniyetli çalışma şartlarımızı sürdürerek paydaşlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmak,
 • Paydaşlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması, bu kültürün sürdürülmesi amacı ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 • Risk analizleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda proaktif önlemler alarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek ve sağlığın bozulmaması için riskleri azaltmak.
 • Acil durumların belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması ve sürekli yapılan tatbikatlarla olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak.
 • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çevremizin korunması ve çevresel kirlenmeyi önlemek amacı ile çalışmalar yapmak,
 • Çevre bilincini artırarak atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanmak ve geri kazanımı yaygınlaştırmak. Geri kazanılamayan atıkları ise çevreye zarar vermeden bertaraf etmek,
 • Enerji verimliliğine yönelik projelerimizle kaynakları etkin kullanarak ve koruma yöntemleri geliştirerek, küresel ısınmanın ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek olmak,
 • Deniz ve çevresinde meydana gelebilecek kaza, döküntü veya acil durumlarda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini korumak,
 • Bilgi güvenliği risk değerlendirmelerimizi, güncel tutarak sürekli iyileştirmeyi etkin 
kılmak,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile çalışanlarımızın teknik bilgi düzeyi ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için faaliyetlerde bulunmak,
 • Paydaşlarımızda bilgi güvenliği bilincini oluşturmak için bilgi güvenliği ile ilgili paylaşımda bulunmak,
 • Bilgi güvenliği ihlallerini engellemek amacı ile gerekli altyapıyı sürekli iyileştirmek,

Evyapport çalışanları olarak hepimizin görevidir.